Aanmelden volledige toegang


Performers Platform biedt ondersteuning aan iedereen die een artistieke prestatie levert in aanwezigheid van publiek.

Maak een volgende stap bij het professionaliseren van uw activiteiten.
Meld u aan en k
rijg voor onbepaalde tijd toegang tot alle relevante informatie!

De aangeboden vakgerichte informatie is belangrijk om als artiest aan het werk te gaan en te blijven, ongeacht de discipline waar u in werkt. Daarbij krijgt u ook toegang tot branchegerelateerde artikelen, beschouwingen, rapporten en overzichten.

Kosten bedragen EENMALIG € 150,- excl. btw (incl. 21% btw = € 181,50)

Meld u nu aan en vul onderstaande velden in.
Na uw aanmelding wordt er automatisch een bevestigingsmail naar u verzonden. Deze kan door uw host/server voor spam worden aangezien. Check daarom ook uw spammap! …………….

Membership Level

You have selected the Volledige Toegang membership level.

The price for membership is 181.50€ now.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

De officiële btw-factuur voor deelname aan PerformersPlatform.nl wordt apart per mail toegezonden nadat u het vermelde bedrag heeft voldaan via de betaalsystemen IDeal en Mollie. Als uw betaling is ontvangen zal de webmaster (beheerder) uw volledige toegang tot de website activeren.


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de websites van Performers Platform. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via Performers Platform aangeboden diensten en voor het plaatsen van advertenties, vacatures en/of oproepen.

Artikel 2 Websites derden

Op de websites van Performers Platform zijn links opgenomen naar websites van derden. Performers Platform is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3 Gebruik

Het gebruik van de websites van Performers Platform door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico. Performers Platform is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de websites van Performers Platform te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere – doch niet uitsluitend – verstaan:
- het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
- het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
- het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het aanbieden van diensten, plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;
- het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid;
- het doen van politieke uitlatingen;
- het doen van discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
- het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de diensten van Performers Platform c.q. het hinderen van de werking van de websites van Performers Platform.

Artikel 4 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de websites van Performers Platform persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevatten en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het privacystatement.

Artikel 5 Uitsluiting

Performers Platform gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vermelding en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
a. er sprake is van oneigenlijk gebruik of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via Performers Platform aangeboden faciliteiten;
b. Performers Platform ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Artikel 6 Onderhoud/storingen

1. Performers Platform spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de websites van Performers Platform te verschaffen. Performers Platform kan (onderdelen van) de websites van Performers Platform echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Performers Platform zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
2. Performers Platform is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de websites van Performers Platform.

Artikel 7 Wijziging dienstverlening

1. Performers Platform mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten en informatie die zij via Performers Platform aanbiedt. Performers Platform zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
2. Performers Platform mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) Performers Platform of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Performers Platform, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Performers Platform geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Performers Platform, tenzij anders is aangegeven.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van Performers Platform te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Performers Platform is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de diensten en websites van Performers Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Performers Platform of haar medewerkers.
2. De informatie op de websites van Performers Platform kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Performers Platform raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 10 Algemeen

1. Door het gebruik van de diensten van Performers Platform gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacystatement.
2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt via een e-mailbericht.
3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch worden voorgelegd.

Artikel 11 Betaling

Gebruiker betaalt per direct. Als uw betaling is ontvangen zal de webmaster (beheerder) uw account activeren. U ontvangt een factuur binnen 10 werkdagen na aanmelding.


U kunt de betaalmogelijkheid via IDEAL gebruiken door op onderstaande afbeelding te klikken.

betaalknop

Indien u niet via internet kunt/wilt bankieren kunt u het verschuldigde bedrag overmaken via uw bankrelatie naar ING: NL85INGB0002891612 t.n.v. Performers Platform te Rosmalen met als omschrijving: Aanmelding Performers Platform.nl.